Deklaracja dostępności cyfrowej

Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej (MRiPS) zobowiązuje się zapewnić dostępność dane.ekonomiaspoleczna.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do systemu udostępnianego pod adresem dane.ekonomiaspoleczna.gov.pl.

Strona dane.ekonomiaspoleczna.gov.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono 2020-10-28. 

Data pierwszej publikacji dane.ekonomiaspoleczna.gov.pl to 2020-10-13. Ostatnia aktualizacja dane.ekonomiaspoleczna.gov.pl miała miejsce 2020-10-28.

W dane.ekonomiaspoleczna.gov.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością dane.ekonomiaspoleczna.gov.pl prosimy o kontakt na adres e-mail: ekonomiaspoleczna@mrips.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 661 16 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możne także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Ostatnia modyfikacja: 15/02/2022 Michał Dąbrowski
Pierwsza publikacja: 14/10/2020 Michał Dąbrowski