Wskaźniki programowe

  realizacja
obszar lp nazwa wskaźnika wartość bazowa wartość docelowa źródło danych wartość wskaźnika stan na rok
1 2 3 4 5 6 7 8
OBSZAR I SOLIDARNA WSPÓLNOTA LOKALNA 1 W 2023 r. JST przeznaczać będą 2% budżetu na zlecanie świadczenia usług społecznych użyteczności publicznej i realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego podmiotom ekonomii społecznej i solidarnej. 1% 2% GUS 1% 2019
2 Udział wartości udzielonych zamówień publicznych z klauzulami społecznymi ) w wartości udzielonych zamówień publicznych ogółem. 1,65% 5% UZP 30% 2019
3 Liczba OWES współpracujących z LGD. 0 60 ROPS dane w opracowaniu  
OBSZAR II SOLIDARNY RYNEK PRACY 4 Do 2023 r. powstanie 35 tys. nowych, wysokiej jakości miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 0 35 tys. MRiPS 9016 2019
5 Liczba aktywnych jednostek reintegracyjnych. 1,2 tys. 1,5 tys. GUS 1266 2018
6 Liczba osób niepełnosprawnych świadczących pracę na podstawie umowy o pracę w sektorze ekonomii społecznej i solidarnej. 145 tys. 160 tys. GUS 110,1 tys. 2018
7 Liczba aktywnych przedsiębiorstw społecznych. 0 1,6 tys. ROPS 1419 2020
OBSZAR III KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA 8 Do 2023 r. liczba podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego zwiększy się o 5 tys. 30,2 tys. 35,2 tys. GUS 28,0 tys 2018
9 Udział środków z działalności o charakterze rynkowym w przychodach organizacji pozarządowych. 34% 40% GUS 33% 2018
10 Wartość preferencyjnych pożyczek udzielonych PES. 39 mln 159 mln zł BGK 91 mln zł 2019
11 Średnia wartość przychodów podmiotów ekonomii społecznej. 330,7 tys. zł 350 tys. zł GUS 342,4 tys. zł 2017
12 Liczba przyznanych akredytacji. 122 220 MRiPS 174 2020
13 Liczba certyfikowanych znakami jakości PES. 0 400 MRiPS 198 2020
OBSZAR IV SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO 14 Do 2023 r. członkostwo osób młodych (16–34 lata) w podmiotach ekonomii społecznej i solidarnej zwiększy się do 28%. 26% 28% GUS dane w opracowaniu  
15 Liczba aktywnych podmiotów ekonomii społecznej. 93,9 tys. 108 tys. GUS 89,7 tys. 2018
16 Liczba JST będących założycielem podmiotu ekonomii społecznej. 0,4 tys. 0,5 tys. GUS 402 tys. 2018

województwo

obszar lp. nazwa wskaźnika wartość bazowa wartość docelowa źródło danych realizacja
warość wskaźnika stan na rok
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dolnośląskie Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020
źródło: https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/pliki/dolnoslaskie_rpes.pdf
Priorytet 1: EKONOMIA SPOŁECZNA JAKO ELEMENT RYNKU PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

 

 

 

 

Cel szczegółowy 1:
Zwiększenie liczby osób zatrudnionych w miejscach pracy wygenerowanych przez PES.

1 Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych.          
2 Liczba os. zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.          
3 Inicjowanie procesu tworzenia nowych PES jako instytucji generujących miejsca pracy.          
4 Liczba trenerów pracy/asystenta pracy zatrudnionych w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy.          
5 Liczba instytucji rynku pracy i pomocy społecznej wspierających tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PES.          
6 Liczba zorganizowanych targów pracy, targów ekonomii społecznej w województwie z udziałem PES i na temat ES.          
Priorytet 1, Cel szczegółowy 2:
Zwiększenie efektywności sieci współpracy podmiotów rynku pracy, pomocy społecznej i ES.
1 Liczba raportów dotyczących oceny efektywności sieci współpracy podmiotów rynku pracy, pomocy społecznej oraz ES/liczba podmiotów wchodzących w skład sieci współpracy/zespołów interdyscyplinarnych.          
2 Zwiększenie różnorodności i liczby podmiotów wchodzących w skład sieci współpracy/zespołów interdyscyplinarnych.          
3 Liczba partnerstw na rzecz rynku pracy z udziałem PES.          
4 Liczba spotkań edukacyjnych, informacyjnych, integracyjnych podmiotów rynku pracy, polityki społecznej i ES, służące budowaniu stałych lokalnych i regionalnych forów ukierunkowanych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz rozwoju ES.          
6 Liczba nowoczesnych narzędzi technologicznych wykorzystywanych do podwyższania efektywności współpracy podmiotów rynku pracy, pomocy społecznej i ES.          
Priorytet 1, Cel szczegółowy 3:
Zwiększenie roli PES w procesie reintegracji społecznej i zawodowej.
1 Liczba PES i osób (z tych PES) przeszkolonych z zakresu pozyskiwania i zarządzania: środkami publicznymi i prywatnymi; działalnością statutową odpłatną i gospodarczą.          
2 Liczba zastosowanych klauzul społecznych w PES tj. liczba przeprowadzonych postępowań, liczba zawartych umów.          
3 Liczba utworzonych planów ścieżek rozwoju (długoterminowa, długofalowa) osób korzystających z instytucji rynku pracy, polityki społecznej i PES.          
4 Liczba przeszkolonych pracowników instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie wykorzystania ekonomii społecznej do aktywizacji społeczno-zawodowej.          
5 Liczba osób aktywizowanych w PES społeczna i zawodowa.          
Priorytet 2: ROZWÓJ LOKALNY A EKONOMIA SPOŁECZNA

 

 

 

 

 

Cel szczegółowy 1:
Zwiększenie zaangażowania uczestników rynku lokalnego na rzecz rozwoju ES.

1 Liczba PES realizujących zadania publiczne.          
2 Liczba liderów ES objętych wsparciem.          
3 Liczba PES utworzonych z udziałem administracji samorządowej i NGO.          
4 Liczba wolontariuszy zaangażowanych w PES.          
5 Wzrost świadomości przedstawicieli mediów lokalnych i regionalnych na temat ES.          
Priorytet 2, Cel szczegółowy 2:
Zwiększenie współpracy międzysektorowej na rzecz ES.
1 Wzrost współpracy międzysektorowej/Liczba inicjatyw na rzecz współpracy międzysektorowej.          
2 Tworzenie lokalnych map potrzeb w dziedzinie usług użyteczności publicznej – partnerstwa lokalne z samorządami.          
Priorytet 2, Cel szczegółowy 3: Zwiększenie udziału PES w tworzeniu regionalnych i lokalnych rozwiązań formalnoprawnych. 1 Liczba strategii, programów regionalnych i lokalnych wykorzystująca ES jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego.          
2 Liczba dokumentów planistycznych stworzonych z wykorzystaniem metod partycypacyjnych.          
3 Liczba PES zaangażowanych w planowanie dokumentów lokalnych i regionalnych.          
Priorytet 2, Cel szczegółowy 4: Zwiększenie konkurencyjności i obrotów dolnośląskich PES. 1 Liczba PES realizujących zadania publiczne, w tym na podstawie klauzul społecznych.          
2 Liczba zamówień publicznych zawierających klauzule społeczne.          
3 Wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii przy sprzedaży produktów i usług PES.          
4 Wzrost jakości usług i produktów PES.          
5 Wartość majątku przekazanego PES i wysokość środków dotacji inwestycyjnych przekazywanych dla PES.          
6 Liczba mediów na Dolnym Śląsku, które pisały o PES lub współpracowały z PES.          
7 Wzrost świadomości wśród przedstawicieli mediów i mieszkańców województwa dolnośląskiego o produktach i usługach PES.          
8 Wzrost wartości sprzedaży produktów i usług PES.          
9 Liczba przyznanych certyfikatów jakości PES na Dolnym Śląsku.          
Priorytet 2, Cel szczegółowy 5:
Zwiększenie wykorzystania walorów lokalnych na rzecz ES.
1 Liczba produktów i usług PES wykorzystujących walory lokalne.          
2 Liczba konkursów na produkt/usługę wykorzystujących walory lokalne.          
3 Wzrost wykorzystania walorów lokalnych w tworzeniu produktów i usług PES.          
Priorytet 3: STWORZENIE DOCELOWEJ SIECI USŁUG WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

 

 

 

 

 

Cel szczegółowy 1:
Zwiększenie efektywności współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi ES.

1 Liczba spotkań w ramach sieci współpracy.          
2 Liczba podmiotów uczestniczących w pracach sieci współpracy.          
3 Ilość kompleksowych ofert wsparcia, wypracowanych wspólnie przez podmioty wspierające ES, liczba wspólnie realizowanych działań/projektów/inicjatyw przez podmioty wspierające PES, liczba umów o współpracy pomiędzy instytucjami wspierającymi PES.          
4 Liczba samorządów zaangażowanych we wspieranie PES.          
Priorytet 3, Cel szczegółowy 2:
Podniesienie wiedzy na temat ES w regionie.
1 Liczba podmiotów spełniających standardy w zakresie kształcenia formalnego i nieformalnego z zakresu ES.          
2 Liczba decydentów z administracji publicznej przeszkolonych w zakresie ES.          
3 Liczba konkursów z zakresu wiedzy o ES.          
4 Liczba osób zaangażowanych w PES (wolontariusze, pracownicy).          
Priorytet 3, Cel szczegółowy 3:
Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości społecznej wśród kadr
instytucji wspierających ES oraz PES.
1 Liczba przeprowadzonych różnych form edukacyjnych (warsztaty, spotkania, szkolenia, działania animacyjne).          
2 Liczba osób korzystających z różnych form edukacji.          
3 Liczba osób z instytucji wspierających, które podniosły w systemie formalnym i nieformalnym poziom wykształcenia swojej kadry.          
4 Liczba różnorodnych usług (doradczych, marketingowych) wspierających PES.          
5 Liczba innowacyjnych form kształcenia przygotowujących do wspierania PES oraz do aktywności w PES.          
6 Liczba osób kierujących PES przeszkolonych w zakresie zarządzania PES.          
7 Ilość PES stosujących standardy jakości.          
8 Ilość podmiotów wspierających ES stosujących standardy jakości.          
Priorytet 3, Cel szczegółowy 4:
Zapewnienie finansowania i stabilności systemu wsparcia ES.
1 Liczba dotacji /dofinansowań przekazanych przez samorząd terytorialny dla podmiotów wspierających ES.          
2 Procent środków budżetu samorządu terytorialnego przekazywanych dla systemu wsparcia ES.          
3 Liczba gmin i powiatów które wspierają podmioty wspierające ES pozafinansowo.          
4 Liczba wieloletnich umów zawieranych z podmiotami wspierającymi PES.          
5 Liczba usług odpłatnych realizowanych przez instytucje wspierające.          
6 Zakres usług realizowanych przez instytucje wspierające finansowanych ze środków publicznych.          
Priorytet 3, Cel szczegółowy 5:
Budowanie pozytywnego wizerunku ES.
1 Liczba publikacji prasowych i internetowych oraz audycji radiowych i telewizyjnych dotyczących ES.          
2 Liczba wydarzeń oraz liczba wejść na portal/e branżowe dotyczących PES.          
3 Liczba nagród przyznanych produktom i usługom wytwarzanym przez PES.          
kujawsko – pomorskie Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020
źródło: https://rops.torun.pl/component/phocadownload/file/136-kujawsko-pomorski-program-na-rzecz-ekonomii-spolecznej-do-roku-2020
obszar lp. nazwa wskaźnika wartość bazowa wartość docelowa źródło danych realizacja
warość wskaźnika stan na rok
Cel główny
Zwiększenie udziału ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym, w tym w aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie kujawsko-pomorskim
1 Wskaźnik oddziaływania – dla celu głównego
Liczba osób objętych wsparciem, w tym działaniami aktywizującymi, przez podmioty ekonomii społecznej, a także instytucje wspierające przedsiębiorczość społeczną w regionie w ramach Programu
0 30.000      
  Priorytet 1:
Podniesienie zdolności do zatrudnienia
osób defaworyzowanych na rynku pracy z uwzględnieniem instrumentów ekonomii społecznej
1 Liczba osób pracujących i zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej (PES) działających w regionie 14,584 15,584      
  2 Liczba osób, które w wyniku udziału w zajęciach CIS lub KIS usamodzielniły się ekonomicznie 77 400      
  Priorytet 1 i 2:
Priorytet 2
Wsparcie sektora eko nomii społecznej poprzez działania na rzecz jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania
1 Liczba nowych podmiotów ekonomii społecznej założonych w wyniku działalności OWES 17 40      
  2 Liczba osób korzystających ze wsparcia OWES 9,984 12,000      
  Priorytet 3:
Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną i innymi podmiotami
1 Liczba samorządów, które uwzględniły problematykę ekonomii społecznej w lokalnych programach i strategiach 0 100      
  Priorytet 4:
Wzrost świadomości społecznej wśród mieszkańców regionu na temat ekonomii społecznej
1 Liczba odbiorców działań informacyjnych 300,000 600,000      
  2 Liczba szkół, w których wdrożono działania edukacyjne w zakresie ekonomii społecznej 0 150      
  Cel szczegółowy 1.1:
Wzmocnienie udziału ekonomii społecznej w aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
1 Liczba instytucji zatrudnienia socjalnego i integracji społecznej objętych wsparciem w ramach Programu 0 50      
  Cel szczegółowy 1.2:
Wsparcie na rzecz zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej
  brak          
  Cel szczegółowy 2.1:
Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności kadry PES
1 Liczba PES, których pracownicy/członkowie skorzystali ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez OWES w ramach Programu 0 300      
  Cel szczegółowy 2.2:
Promocja marki i jakości PES
1 Liczba edycji regionalnego konkursu na najlepszy produkt PES 0 4      
  Cel szczegółowy 2.3:
Rozwój infrastrukturalnego wsparcia ekonomii społecznej w województwie
1 Liczba OWES w region 6 8      
  2 Liczba PES, które skorzystały z oferty funduszy pożyczkowych i/lub poręczeniowych 5 40      
  Cel szczegółowy 2.4:
Rozwój instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej w regionie
1 Liczba działających zespołów ds. ekonomii społecznej 0 30      
  Cel szczegółowy 3.1:
Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczności lokalnych
1 Liczba gmin objętych działaniami upowszechniającymi i wsparciem szkoleniowym w zakresie ekonomii społecznej, w ramach Programu 0 144      
  Cel szczegółowy 3.2:
Rozwój lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej
1 Liczba partnerstw lokalnych z udziałem PES, które otrzymają wsparcie w ramach Programu 0 60      
  Cel szczegółowy 3.3:
Rozwój form współpracy i wsparcia PES ze strony samorządów lokalnych i innych partnerów
1 Liczba projektów innowacyjnych wspartych w ramach Programu 0 10      
  Cel szczegółowy 4.1:
Monitorowanie wpływu ekonomii społecznej na włączenie społeczne
1 Liczba przeprowadzonych w ramach Programu badań dotyczących sektora ekonomii społecznej w regionie 0 4      
  Cel szczegółowy 4.2:
Popularyzacja ekonomii społecznej w społeczeństwie regionu
1 Liczba kampanii promujących ekonomię społeczną zrealizowanych w ramach Programu 0 4      
  Cel szczegółowy 4.3:
Włączanie wiedzy na temat ekonomii społecznej do systemu kształcenia formalnego i nieformalnego
1 Liczba programów edukacyjnych dotyczących ekonomii społecznej, których realizacja została wsparta w ramach Programu 0 30      
lubelskie Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubelskim na lata 2013-2020
źródło: https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/pliki/lubelskie_RPES.pdf
obszar lp. nazwa wskaźnika wartość bazowa wartość docelowa źródło danych realizacja
warość wskaźnika stan na rok
Cel główny 1
Spójny system instytucji wsparcia ES w woj. lubelskim
Cel szczegółowy 1.1.
dostęp do profesjonalnych usług wspierających rozwój
1 Liczba podmiotów ekonomii społecznej działająca w subregionach ZAZ – 5
CIS – 3
SS – 28
KIS – 18
WTZ – 58
ZAZ – 6
CIS – 13
SS – 60
KIS – 50
WTZ – 60
     
2 Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia doradczego w zakresie tworzenia i/lub funkcjonowania PES x 1,000      
  3 Liczba osób, które skorzystały ze szkoleo w zakresie tworzenia i/lub funkcjonowania PES x 1,000      
  4 Liczba podmiotów, które skorzystały ze wsparcia doradczego w zakresie tworzenia i/lub funkcjonowania PES x 160      
  5 Liczba podmiotów (pracowników instytucji), które skorzystały ze szkoleo w zakresie tworzenia i/lub funkcjonowania PES x 500      
  6 Liczba PES, które skorzystały z usług specjalistycznych i couchingowych x 100      
  7 Odsetek pracowników OWES, która podniosła swoje kwalifikacje 0 20%      
  Cel szczegółowy 1.2:
funkcjonowanie sieci współpracy OWES
1 Liczba akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w województwie 0 W każdym subregionie 1
(łącznie 3)
     
2 Liczba realizowanych porozumieo pomiędzy OWES dotyczących współpracy międzyinstytucjonalnej x 1      
Cel szczegółowy 1.3:
skuteczny system wsparcia finansowego dla PES
1 Liczba funkcjonujących na terenie województwa funduszy pożyczkowych, poręczeniowych dla podmiotów ES 0 2      
2 Liczba udzielonych pożyczek dla PES 0 30
(w zależności od dostępności środków)
     
3 Liczba utworzonych PES dzięki dotacjom na uruchomienie PES 0 15
(w zależności od dostępności środków)
     
Cel główny 2:
Wzmocnienie współpracy międzyinstytucjonalnej i wspieranie rozwoju partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej
Cel szczegółowy 2.1:
Wspieranie procesów zawiązywania partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
1 Liczba partnerstw trójsektorowych z udziałem PES i na rzecz przedsiębiorczości społecznej X 40      
Cel szczegółowy 2.2:
integracja sektora es i zachęcanie do tworzenia sieci współpracy w postaci porozumień, klastrów, kooperatyw
1 Liczba porozumieo (partnerstw) zawartych przez KIS, CIS, spółdzielnie socjalne lub klastry 1 0      
  Cel szczegółowy 2.3:
koordynacja działań w obszarze wspierania rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym
1 Liczba rekomendacji wypracowanych przez Zespół ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w województwie lubelskim x 7      
  2 Liczba opracowanych rekomendacji podczas spotkao Regionalnego Forum ES x 7      
  Cel główny 3:
zwiększanie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców społeczności lokalnej w oparciu o zasady i narzędzia ekonomii społecznej
Cel szczegółowy 3.1:
włączanie instrumentów ES do programów aktywizacji społeczno-zawodowej prowadzonej przez OPS, PCPR i PUP
1 Liczba pośredników pracy i doradców zawodowych, którzy podnieśli kwalifikacje w zakresie ekonomii społeczne x 40      
  2 Liczba dokumentów strategicznych w samorządach terytorialnych uwzględniająca zapisy dotyczące rozwoju ekonomii społecznej x 150      
3 Liczba opracowanych wytycznych dot. komplementarnego współdziałania PUP oraz OPS/PCPR na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej 0 1      
4 Odsetek pracowników OPS, PCPR, PUP, którzy podnieśli kwalifikacje w zakresie wykorzystania ekonomii społecznej do aktywizacji społeczno – zawodowej x 50 OPS, PCPR,
10 PUP
     
Cel szczegółowy 3.2:
rozwój kompleksowej oferty aktywizujących usług społecznych w ramach lokalnej sieci wsparcia społecznego
1 Liczba nowoutworzonych CIS, KIS, klubów pracy 3 CIS, 18 KIS, klubów pracy 13 CIS, 30 KIS, klubów pracy      
2 Liczba PES (w tym NGO) realizujących zadania publiczne x 150      
3 Liczba PES (z wyłączeniem NGO), które opracowały długofalową strategię rozwoju uwzględniająca różne źródła finansowania działalności x 40      
4 Liczba osób aktywizowanych w CIS, KIS, WTZ, ZAZ x        
5 Liczba utworzonych inkubatorów ES x 2      
Cel szczegółowy 3.3:
podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej i pracowników oraz przyszłych pracowników PE
1 Liczba PES, których pracownicy skorzystali ze wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych x 50      
2 Liczba pracowników kadry zarządzającej, która zwiększyła swoje kompetencje menadżerskie x 80      
3 Liczba pracowników PES, którzy skorzystali z kursów i szkoleo podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe x 150      
Cel szczegółowy 3.4:
zwiększenie dostępności i konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej
1 Liczba PES, które przeprowadziły lub skorzystały z usługi badania rynku x 5      
  2 Liczba PES, które opracowały standardy obsługi klienta x 5      
Cel główny 4:
upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie
Cel szczegółowy 4.1:
promocja ekonomii społecznej w woj. lubelskim
1 Liczba kampanii informacyjno – promocyjnych z zakresu ES x 4      
2 Ilość produktów, które otrzymały certyfikat lubelskiego produktu ES 0 7      
3 Liczba targów produktów wytwarzanych przez PES x 7      
4 Liczba samorządów korzystających z usług PES x 15      
Cel szczegółowy 4.2:
edukacja dla ekonomii społecznej
1 Liczba projektów edukacyjnych mających na celu rozwój przedsiębiorczości młodzieży x 20      
2 Liczba uczniów/studentów, którzy skorzystali z praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach społecznych x 40      
3 Odsetek inicjatyw wspierających rozwój spółdzielczości uczniowskiej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych x 20      
4 Liczba wizyt studyjnych skierowanych do członków rad zatrudnienia, rad działalności pożytku publicznego oraz komisji polityki społecznej x 10      
Cel szczegółowy 4.3:
upowszechnianie rozwiązań włączających instytucje ES w realizację zadań publicznych
1 Liczba zamówień publicznych zawierających „klauzule społeczne” x 7      
2 Liczba przeprowadzonych spotkao z zakresu stosowania i korzyści ze stosowania „klauzul społecznych” x 4      
3 Liczba materiałów (dobrych praktyk)z zakresu stosowania „klauzul społecznych” x 1      
Cel szczegółowy 4.4:
inwentaryzacja zasobów ES w regionie i rozwijanie nowoczesnych form przedsiębiorczości społecznej
1 Baza danych (podmiotów ES) x 1      
2 Liczba raportów z badao na temat kondycji ES w województwie x 4      
3 Liczba opracowanych i wdrożonych nowych form społecznej przedsiębiorczości i przeciwdziałania marginalizacji społecznej 0 5      
lubuskie Lubuski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2015 – 2020 – wspólna wizja pozytywnych zmian
źródło: https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/pliki/lubuskie_RPES.pdf
obszar lp. nazwa wskaźnika wartość bazowa wartość docelowa źródło danych realizacja
warość wskaźnika stan na rok
Priorytet I.
Promocja ekonomii społecznej jako narzędzia zmian społeczno-gospodarczych
Działanie I.1:
Promowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej
1 liczba nowych podmiotów w woj. lubuskim wspartych regionalnymi konkursami PO FIO   372      
2 odsetek JST w woj. lubuskim, które realizują inicjatywy lokalne   50%      
3 odsetek PES/PS z woj. lubuskiego zaprezentowanych za pomocą platformyinformacyjnej   60%      
Działanie I.2:
Promowanie dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej
1 odsetek gmin w woj. lubuskim realizujących projekty aktywności lokalnej   30%      
2 odsetek liderów pracujących na bazie metody wypracowanej w ramach Akademii Liderów Lokalnych   30%      
Działanie I.3:
System wsparcia kompetencji lokalnych liderów ekonomii społecznej
  x          
Priorytet II.
Edukacja dla ekonomii społecznej
Działanie II.1:
Edukacja w zakresie ekonomii społecznej na poziomie szkolnym
1 odsetek szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w woj. lubuskim, w których utworzono spółdzielnie uczniowskie pod patronatem i przy współpracy podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych   10%      
2 odsetek szkół, w których prowadzona jest współpraca z podmiotami ekonomii społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi   20%      
Działanie II.2:
Ekonomia społeczna w Ochotniczych Hufcach Pracy
1 odsetek młodych osób uczęszczających do Ochotniczych Hufców Pracy, które zapoznały się z tematyką przedsiębiorczości społecznej   20%      
Działanie II.3:
Projekty edukacyjne na rzecz ekonomii społecznej i praktyczne przygotowanie studentów do społecznego biznesu
1 odsetek szkół wyższych w woj. lubuskim, w których przeszkolono nauczycieli akademickich i studentów w zakresie ekonomii społecznej   100%      
2 liczba konkursów promujących inicjatywy młodzieżowe w zakresie ekonomii społecznej   30      
Działanie II.4:
Rozwój ekonomii społecznej w kontekście kapitału społecznego
1 liczba badań dotyczących obszaru ekonomii społecznej w kontekście kapitału społecznego   3      
Działanie II.5:
Studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej, rozwoju lokalnego, rewitalizacji społecznej
1 liczba osób w woj. lubuskim, które podniosły swoje kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej, rozwoju lokalnego i rewitalizacji społecznej, itp.   100      
Priorytet III.
Partnerstwo na rzecz zadań i usług publicznych
Działanie III.1:
Wspieranie rozwoju usług użyteczności publicznej realizowanych poprzez ekonomię społeczną
1 procent ogólnych wydatków JST przekazywanych podmiotom ekonomii społecznej na usługi społeczne          
Działanie III.2:
Klauzule społeczne (modelowe rozwiązania, promocja, doradztwo) oraz społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne
1 odsetek pracowników JST z woj. lubuskiego przeszkolonych w zakresie prawa zamówień publicznych, w tym stosowania klauzul społecznych oraz społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych   50%      
2 odsetek JST w woj. lubuskim stosujących klauzule społeczne   30%      
3 odsetek JST w woj. lubuskim stosujących społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne z uwzględnieniem instrumentów prozatrudnieniowych   15%      
Działanie III.3:
Wsparcie rozwoju partnerstw/klastrów w zakresie ekonomii społecznej
1 liczba partnerstw/klastrów w woj. lubuskim z udziałem PES/PS   5      
2 odsetek LGD w woj. lubuskim, których członkiem jest min. 1 PES/PS   50%      
3 odsetek LGD, które uwzględniły w swoich strategiach i działaniach zagadnienia ekonomii społecznej   30%      
Priorytet IV.
Rozwój zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej
Działanie IV.1:
Przygotowanie do aktywności zawodowej
1 odsetek osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej z tytułu bezrobocia, które wzięły udział w programach reintegracji społecznej i zawodowej, projektach systemowych lub krótkich formach dokształcania   50%      
Działanie IV.2:
Wspieranie rozwoju zatrudnienia
1 odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia, którzy skorzystali ze wskazanych form aktywności zawodowej w podmiotach ekonomii społecznej /przedsiębiorstwach społecznych   10%      
Działanie IV.3:
Publiczne służby zatrudnienia i pomocy społecznej jako instytucje wspierające
1 odsetek powiatowych urzędów pracy, które zabezpieczają środki finansowe na ekonomię społeczną z Funduszu Pracy i środków PFRON   100%      
2 odsetek ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i powiatowych urzędów pracy, które wykorzystują instrumenty z obszaru ekonomii społecznej w obszarze swoich działań   100%      
3 odsetek JOPS, które zlecają zadania podmiotom ekonomii społecznej   60%      
Priorytet V.
Koordynacja i instytucjonalizacja ekonomii społecznej
Działanie V.1:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze jako organizator procesu koordynacji i monitorowania sektora ekonomii społecznej
1 liczba wojewódzkich raportów dotyczących koordynacji sektora ES   6      
2 liczba wydarzeń regionalnych dot. ekonomii społecznej tj. targi, fora, konferencje   6      
3 liczba spotkań w ramach Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej   24      
4 liczba wojewódzkich kampanii promujących zagadnienia ekonomii społecznej   6      
5 liczba wypracowanych koncepcji projektów systemowych w ramach RPO   1      
6 liczba sieci obejmujących zasięgiem całe województwo   1      
7 liczba klastrów dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej/przedsiębiorstwom społecznym   1      
8 liczba strategii powiatowych/ gminnych posiadających instrumenty dla rozwoju PES/PS   60%      
Działanie V.2:
Rada Programowa Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej jako forum ekonomii społecznej województwa lubuskiego
1 liczba rekomendacji i stanowisk dotyczących rozwoju i wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w województwie   12      
Działanie V.3:
Współpraca ROPS i Regionalnego Komitetu Rozwoju ES ze Zrzeszeniem Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego oraz Konwentem Starostów w działaniu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
1 odsetek gmin/powiatów, które uwzględniły ekonomię społeczną w dokumentach programowych   70%      
2 aktywność przedstawicieli Zrzeszenia i Konwentu w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej   100%      
Priorytet VI.
Infrastruktura wsparcia ekonomii społecznej
Działanie VI.1:
Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej
1 liczba partnerstw, w które zaangażowane są ośrodki wsparcia ekonomii społecznej   12      
2 liczba projektów wygenerowanych w ramach partnerstw animowanych przez OWES-y   12      
3 liczba nowych PES założonych w wyniku działalności OWES   24      
4 liczba miejsc pracy zgodna z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej stworzona w wyniku działalności OWES-ów   700      
5 odsetek PES, które postały w wyniku działalności OWES a działają dłużej niż 24 miesiące   70%      
6 odsetek PES założony w wyniku działania OWES, które po roku czasu posiadają dodatni wynik finansowy   70%      
7 liczba PES, w których wdrożono Program rozwoju   48 rocznie      
8 liczba PES, w których wdrożono Program restrukturyzacji   12 rocznie      
9 liczba NGO działających dłużej niż rok, które w wyniku działania OWES zaczęły prowadzić działalność gospodarczą   12      
10 liczba wydarzeń o charakterze targowym w regionie dedykowanych PS   6      
11 liczba PS, które powstały w wyniku działalności OWES-ów   24      
Działanie VI.2:
Wsparcie na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
1 liczba miejsc pracy powstałych do 2020 roku w PS w wyniku udzielonych dofinansowań, a utrzymujących się dłużej niż rok   700      
2 liczba miejsc pracy utworzonych w PS do 2020 roku zgodna z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020   180      
Działanie VI.3:
Fundusz pożyczkowy i poręczeniowy jako instrument wsparcia
1 liczba PES/PS, które skorzystały z funduszu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej   6      
2 liczba PES/PS, które skorzystały z funduszu poręczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej   6      
łódzkie Regionalny Programy Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim do roku 2020
źródło: https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/pliki/lodzkie_RPES.pdf
obszar lp. nazwa wskaźnika wartość bazowa wartość docelowa źródło danych realizacja
warość wskaźnika stan na rok
Cel główny:
Zapewnienie stabilności miejsc pracy tworzonych w PES
1 Liczba podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych w województwie, w podziale na typy podmiotów 1478, w tym: SpS – 85 (06.2015) ZAZ- 6 (03.2015) WTZ – 40 (03.2015) CIS- 3 (06.2016) KIS- 9 (06.2015) NGO- 1325 (03.2015) Inne – 10 (03.2015) min. 1499, w tym przyrost min. 21 podmiotów reintegracyjnych (KIS lub CIS)      
2 Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych 44 44      
3 Liczba miejsc pracy istniejących w PES b.d.        
Cel szczegółowy 1:
Wzrost przychodów generowanych przez PES ze sprzedaży dóbr i usług
1 Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych dla osób z niepełnosprawnościami 44 44      
2 Liczba pracowników PES, którzy podnieśli swoje kompetencje społeczne, menadżerskie i zawodowe w wyniku wsparcia OWES b.d.        
3 Odsetek PES wspartych doradztwem finansowym przez OWES, które skorzystały z instrumentów zwrotnych 0 20%      
4 Odsetek PES wspartych doradztwem finansowym przez OWES, które skorzystały z instrumentów bezzwrotnych b.d. 10%      
5 Funkcjonuje sieć współpracy gospodarczej działająca w regionie 0 1      
6 Funkcjonuje system certyfikacji jakości usług i produktów PES 0 1      
7 Odsetek PES tworzonych przez podmioty prawne w liczbie PES tworzonych w wyniku wsparcia OWES b.d. 30%      
8 Odsetek PES trwale współpracujących z co najmniej jednym przedsiębiorcą b.d.        
9 Odsetek JST i ich jednostek organizacyjnych kupujących produkty i usługi od PES przy wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, niezależnie od zastosowanego trybu zamówienia publicznego. b.d. 10%      
10 Wartość wzrostu obrotów podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem OWES w skali roku b.d. 5%      
11 Liczba PES, które realizują projekty dot. usług społecznych w ramach RPO WŁ 0        
12 Liczba PES, które prowadzą działalność w obszarze usług społecznych z bazy RCPS b.d.        
13 Liczba PES biorących udział w partnerstwach realizujących projekty na rzecz rewitalizacji 0        
Cel szczegółowy 2:
Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej
1 Odsetek interesariuszy ekonomii społecznej deklarujących poprawę stopnia koordynacji działań w obszarze ekonomii społecznej w wyniku wsparcia otrzymanego w programie b.d.        
2 Odsetek klientów uznających otrzymane wsparcie za przydatne 0 60%      
3 Liczba funkcjonujących grup roboczych przy Komitecie ds. ekonomii społecznej. 0 3      
Cel szczegółowy 3:
Poprawa dostępu do usług reintegracyjnych
1 Odsetek uczestników kończących uczestnictwo z CIS/KIS/WTZ oraz pracę w ZAZ, którzy podjęli pracę w podziale na typy podmiotów 45% CIS, 41% KIS, ZAZ i WTZ b.d. 40% CIS i KIS 10% ZAZ i WTZ      
2 Liczba nowopowstałych w wyniku działalności OWES reintegracyjnych podmiotów ekonomii społecznej, w tym KIS, CIS, ZAZ, WTZ 0 9      
3 Odsetek powiatów, w których powstał i funkcjonuje dzięki wsparciu OWES min. 1 podmiot ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (w podziale na typypodmiotów) b.d. 50%      
4 Odsetek podmiotów reintegracyjnych uczestniczących w sieciach zrzeszających podmioty reintegracyjne 0 60%      
Cel szczegółowy 4:
Upowszechnienie pozytywnego wizerunku ekonomii społecznej w społeczeństwie
1 Funkcjonuje spójny system promocji wizerunku ekonomii społecznej 0 1      
małopolskie Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskimna lata 2014-2020
źródło: https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/pliki/malopolskie_RPES.pdf
obszar lp. nazwa wskaźnika wartość bazowa wartość docelowa źródło danych realizacja
warość wskaźnika stan na rok
Zatrudnienie 1 Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (klientów pomocy społecznej)          
2 Liczba osób spośród grup zagrożonych wykluczeniem społecznym zatrudnionych w PES          
3 Liczba osób spośród grup zagrożonych wykluczeniem społecznym „wypuszczonych” przez PES na „wolny rynek pracy”          
4 Stosunek liczby pracowników należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym do liczby pracowników ogółem w PES          
5 Liczba osób objętych działaniami PES ukierunkowanymi na aktywizację zawodową (podział na różne działania).          
Dostarczanie usług deficytowych 1 Liczba osób objętych wsparciem w ramach działań z zakresu dostarczania usług deficytowych          
2 Odsetek PES prowadzących działania z zakresu dostarczania usług deficytowych dla społeczności lokalnej (mających na celu zaspokojenie np. potrzeb społecznych, edukacyjnych, zdrowotnych, związanych z bezpieczeństwem, itp.)          
3 Odsetek przedstawicieli JST odpowiadających pozytywnie na pytanie: „Czy PES w mojej gminie realizują działania w zakresie usług użyteczności publicznej?”          
Mobilizowanie lokalnych przewag konkurencyjnych 1 Liczba mieszkańców uzyskujących przychody w wyniku działalności PES          
2 Odsetek PES prowadzących działania mające na celu rozwój społeczności lokalnej/regionu poprzez wspieranie produktów lokalnych          
Kapitał społeczny 1 Odsetek Małopolan angażujących się w wolontariat (wskaźnik użyty w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego)          
2 Liczba wolontariuszy zaangażowanych w funkcjonowanie PES          
Postawy obywatelskie 1 Frekwencja w wyborach samorządowych          
2 Odsetek mieszkańców przekazujących 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego          
Postawy przedsiębiorcze 1 Odsetek PES deklarujących, że pracownicy i członkowie mają duży wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących działalności ekonomicznej organizacji (wskaźnik użyty w monitoringu PES)          
2 Liczba przedsiębiorstw (prowadzących działalność) o liczbie pracowników do 9 osób na 1000 mieszkańców (wskaźnik użyty w: Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020)          
3 Stosunek liczby przedsiębiorstw zatrudniających przynajmniej jednego pracownika do liczby mieszkańców          
4 Liczba osób objętych działaniami PES ukierunkowanymi na rozwój postaw przedsiębiorczych          
mazowieckie Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020
źródło: https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/pliki/mazowieckie_RPES.pdf
obszar lp. nazwa wskaźnika wartość bazowa wartość docelowa źródło danych realizacja
warość wskaźnika stan na rok
Cel szczegółowy 1
Ekonomia społeczna jest obecna w świadomości mieszkańców Mazowsza i stanowi ważne narzędzie w budowaniu spójności społecznej
1 liczba PES działających na rynku powyżej dwóch lat          
2 liczba nowo powstałych PES          
3 liczba inicjatyw wzajemnościowych i samopomocowych podjętych w ciągu roku          
4 liczba osób zaangażowanych w inicjatywy zmierzające do utworzenia PES w ciągu roku          
5 rozkład wartości wynagrodzenia w PES          
6 liczba miejsc pracy stworzona w PES w ciągu roku.          
7 liczba wypracowanych i wdrożonych mechanizmów wzmacniających rynki zbytu dla PS w ciągu roku          
8 wysokość obrotów PS osiągniętych za pośrednictwem tych mechanizmów w ciągu roku          
9 opisany i przetestowany model ścieżki edukacyjnej wspierający powroty młodych mieszkańców          
10 liczba JST stosujących model          
11 liczba miejsc pracy utworzonych przez powracających mieszkańców          
12 liczba osób korzystających z oferty lokalnych PES          
13 liczba stworzonych materiałów prasowych/radiowych/filmowych          
14 liczba zorganizowanych Mazowieckich Gali Ekonomii Społecznej w ciągu roku          
15 liczba uczestników Mazowieckich Gali Ekonomii Społecznej          
16 liczba aplikacji do konkursów rozstrzyganych w ramach Mazowieckiej Gali ES          
17 odsetek mieszkańców kierujących się w decyzjach dotyczących zakupów także czynnikiem społecznym,          
18 odsetek osób rozumiejących pojęcie „ekonomia społeczna”          
19 liczba przeprowadzonych kampanii          
20 liczba szkolnych programów edukacyjnych uwzględniających ES          
21 liczba kursów i szkoleń dla nauczycieli          
22 liczba nauczycieli uczestniczących w kursach i szkoleniach          
23 liczba konkursów dla szkół i samorządów nt. włączania ES do życia szkolnego          
24 liczba szkół uczestniczących w konkursach na włączanie ES do życia szkolnego          
25 liczba samorządów uczestniczących w działaniach edukacyjnych, informacyjnych i rzecznictwa          
26 liczba promowanych samorządów          
27 katalog aktów prawa miejscowego i zapisów w zakresie wzmacniania ES na poziomie lokalnym (narzędzie)          
28 raporty na poziomie wojewódzkim oparte na badaniach w subregionach          
Cel szczegółowy 2
Skuteczne i trwałe podmioty ekonomii społecznej na Mazowszu
1 liczba utworzonych konsorcjów          
2 liczba PES, które przystąpiły do konsorcjów          
3 liczba PES, które przystąpiły do istniejących struktur rynkowych z podziałem na ich rodzaje          
4 liczba odbytych praktyk studenckich w PES          
5 odsetek PES, których pracownicy uczestniczyli w praktykach zawodowych w formule mentoringu          
6 liczba PES korzystających ze specjalistycznych kursów i szkoleń          
7 liczba osób, które ukończyły specjalistyczne kursy i szkolenia          
8 liczba edycji kursów, szkoleń systemowych          
9 liczba absolwentów kursów, szkoleń systemowych          
10 liczba programów edukacyjno-doradczych          
11 liczba beneficjentów tych programów          
12 liczba absolwentów podejmujących zatrudnienie w PES          
13 wysokość obrotów PES w ciągu roku          
14 liczba akcji i działań promocyjnych          
15 liczba utworzonych narzędzi ułatwiających zarządzanie finansami w PES          
16 poziom zróżnicowania narzędzi          
17 liczba NGO uruchamiających działalność odpłatną          
18 liczba NGO uruchamiających działalność gospodarczą          
19 liczba NGO korzystających z oferty specjalistycznego wsparcia w zakresie ekonomizacji działań          
20 liczba stworzonych gier i narzędzi symulacyjnych          
21 liczba instytucji finansowych uczestniczących w sieci doradców finansowych          
22 liczba doradców finansowych wspierających PES w wykorzystaniu dostępnych instrumentów finansowych          
23 liczba podmiotów świadczących usługi finansowe          
24 liczba PES korzystających z instrumentów finansowych          
Cel szczegółowy 3
Funkcjonuje kompleksowy, spójny system wsparcia ekonomii społecznej na Mazowszu
1 liczba funkcjonujących OWES          
2 liczba PES wspartych przez OWES w ciągu roku          
3 liczba miejsc pracy stworzonych w PES przy wsparciu OWES          
4 średni czas ciągłego funkcjonowania OWES mierzony co 3 lata          
5 wypracowane standardy działania OWES dla województwa          
6 liczba spotkań i liczba uczestników spotkań sieciujących OWES i instytucji rynku pracy i pomocy społecznej na Mazowszu w ciągu roku          
7 procent rozwiązanych interwencji/problemów PES dzięki bieżącej współpracy pomiędzy OWES a instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej          
8 liczba publikacji dotyczących działań, rozwiązań, dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania PES na Mazowszu          
9 liczba lokalnych miejsc do pracy dla PES i grup nieformalnych          
10 liczba specjalistów podnoszących swoje kompetencje w zakresie doradztwa i szkoleń w tematyce ES          
11 liczba przeprowadzonych działań profesjonalizujących          
12 regionalny fundusz pożyczkowy i poręczeniowy          
13 fundusz dotacyjny          
14 wysokość środków wykorzystanych w ciągu roku w ramach instrumentów finansowych          
15 liczba i kwota udzielonych i spłaconych pożyczek          
16 liczba i kwota udzielonych dotacji oraz liczba dotacji podlegających windykacji          
17 wydział ds. ekonomii społecznej          
18 zespół ds. monitorowania działań w zakresie ekonomii społecznej na Mazowszu          
19 liczba podmiotów reprezentowanych w Zespole          
20 przeprowadzone aktualizacje Planu          
21 przeprowadzone ewaluacje Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej          
Cel szczegółowy 4
Instytucje publicznie bazując na partnerskich relacjach efektywnie wspierają rozwój ekonomii społecznej na Mazowszu
1 liczba podmiotów zaangażowanych w rzecznictwo          
2 liczba wizyt studyjnych          
3 liczba uczestników wizyt studyjnych          
4 liczba rodzajów podmiotów, których pracownicy uczestniczą w wizytach (JST, JOPS, IRP, NGO, PES, biznes)          
5 odsetek JST, w których powstały stanowiska ds. ES          
6 Forum Pełnomocników Ekonomii Społecznej          
7 liczba osób uczestniczących w forum          
8 odsetek JST uwzględniających ES w aktach prawa miejscowego i dokumentach strategicznych          
9 liczba aktów prawnych i dokumentów strategicznych uwzględniających ES          
10 narzędzie analizujące samorządowe plany          
11 odsetek JST stosujących narzędzie do analizy planów          
12 odsetek lokalnych strategii stworzonych (aktualizowanych) z udziałem PES i OWES          
13 liczba stworzonych programów edukacyjnych i doradczych dotyczących tworzenia i wspierania PES          
14 odsetek JST objętych programami edukacyjnymi/doradczymi          
15 odsetek konkursów uwzględniających promowanie partnerstw          
16 liczba solidarnych ofert          
17 system certyfikacji          
18 odsetek certyfikowanych samorządów          
19 liczba interdyscyplinarnych spotkań          
20 baza danych (narzędzie)          
21 liczba inicjatyw lokalnych wspartych przez JST          
22 liczba mediów prowadzonych przez JST promujących ES          
23 liczba IRP i JOPS, które skorzystały z działań szkoleniowo-doradczych          
Cel szczegółowy 5
Społecznie odpowiedzialny biznes na Mazowszu
1 liczba uczelni uwzględniających ES w programach MBI, zarządzania i CSR          
2 liczba akcji promocyjnych nt. ES adresowanych do biznesu          
3 odsetek przedsiębiorców rozumiejących pojęcie „ekonomia społeczna”          
4 odsetek przedsiębiorstw kierujących się społeczną odpowiedzialnością w decyzjach dotyczących zakupów i inwestycji          
5 liczba działań edukacyjnych          
6 liczba zorganizowanych targów          
7 liczba PES biorących udział w targach          
8 liczba firm organizujących wolontariat w PES          
9 liczba wolontariuszy pracowniczych w PES          
10 liczba partnerstw trójsektorowych          
11 liczba strategii CSR uwzględniających ES          
12 liczba PES współpracujących z biznesem          
opolskie Opolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016–2022
źródło: https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/pliki/opolskie_RPES.pdf
obszar lp. nazwa wskaźnika wartość bazowa wartość docelowa źródło danych realizacja
warość wskaźnika stan na rok
Priorytet 1:
Promocja ekonomii społecznej w regionie

 

 

 

 

 

Wskaźniki produktu:

1 Stworzenie i coroczna aktualizacja bazy danych PES oraz organizacji obywatelskich działających w regionie w latach 2016-2022          
2 Liczba kampanii promocyjnych upowszechniających idee ES oraz różnych form partnerstwa międzysektorowego przeprowadzonych w regionie w latach 2016–2022          
3 Liczba opolskich przedsiębiorców, którzy nabyli wiedzę na temat CSR w latach 2016–2022          
4 Liczba przedstawicieli III sektora oraz opolskich przedsiębiorców, którzy nabyli wiedzę na temat ekonomizacji NGO w latach 2016–2022          
5 Liczba PES wystawiających swoje produkty i usługi w latach 2016–2022; liczba zdarzeń (wystaw)          
6 Liczba inicjatyw promocyjno- edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości na poziomie szkolnym i akademickim oraz dotyczących systemu edukacji formalnej i pozaformalnej dla dorosłych w latach 2016–2022          
7 Liczba inicjatyw promocyjno-edukacyjnych dotyczących rozwoju lokalnego z wykorzystaniem instrumentów ES oraz uspołeczniania zadań publicznych i stosowania klauzul społecznych 2016–2022          
Priorytet 1:
Promocja ekonomii społecznej w regionie

 

 

 

 

 

Wskaźniki rezultatu:

1 Komplementarna baza danych na temat PES oraz organizacji obywatelskich działająca w woj. opolskim w okresie 2016–2022          
2 Upowszechnienie idei ekonomii społecznej oraz upowszechnienie wiedzy na temat tworzenia, działalności oraz korzyści płynących z partnerstw międzysektorowych wśród mieszkańców województwa (w tym przedstawicieli podmiotów publicznych, społecznych i prywatnych) w latach 2016–2022          
3 Liczba organizacji pozarządowych w województwie opolskim, które m.in. w skutek wsparcia OWES rozpoczęły działalność ekonomiczną w latach 2016–2022          
4 Zwiększenie udziału produktów i usług generowanych przez PES w ogólnej liczbie produktów i usług wytwarzanych w regionie w latach 2016–2022          
5 Zwiększenie się liczby partnerstw zawiązanych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięć biznesowych w latach 2016–2022          
Priorytet 2:
Rozwój i wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej

 

 

 

 

 

Wskaźniki produktu:

1 Liczba udzielonych pożyczek i poręczeń podmiotom ekonomii społecznej mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego w latach 2016–2022          
2 Liczba podmiotów ekonomii społecznej z woj. opolskiego, którym zlecono, co najmniej jedną usługę na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w wyniku zastosowania „klauzul społecznych, oraz liczba zleconych usług/dostaw w latach 2016–2022          
3 Liczba podmiotów ES, którym zlecono realizację, co najmniej 1 usługi spośród usług socjalnych (w tym usług dla osób niepełnosprawnych i osób starszych) oraz usług rynku pracy na zasadach ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2016–2022          
4 Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa opolskiego – wybrane zagadnienia          
5 Liczba pracowników PES, instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, wolontariuszy, którzy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie problematyki ekonomii społecznej w latach 2016–2022          
6 Liczba ogłoszonych w latach 2016–2022 konkursów na temat popularyzacji wiedzy o ES          
7 Liczba inicjatyw związanych z wprowadzeniem mechanizmów oddziaływania edukacyjnego samorządu województwa opolskiego z samorządami powiatów i gmin w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w latach 2016–2022          
8 Odsetek pracowników JST odpowiedzialnych za zamówienia publiczne przeszkolonych z zakresu uspołeczniania zadań publicznych i stosowania klauzul społecznych w latach 2016–2022          
9 Odsetek JST stosujących społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w latach 2016–2022          
10 Liczba pracowników PES, NGO oraz JST uczestniczących w krajowych i zagranicznych wizytach studyjnych w latach 2016–2022          
11 Liczba przedsięwzięć mających na celu prezentację dobrych praktyk w kluczowych sferach rozwoju w latach 2016–2022          
12 Liczba wypracowanych i wdrożonych koncepcji sieci usług wsparcia ES w latach 2016–2022          
Priorytet 2:
Rozwój i wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej

 

 

 

 

 

Wskaźniki rezultatu:

1 Wykaz jednostek samorządu terytorialnego w regionie, które określiły możliwość, zlecania zadań publicznych podmiotom ES, w dokumentach programowych (m.in. w rocznych lub wieloletnich programach współpracy z organizacjami pozarządowymi) w latach 2016–2022)          
2 Zaprojektowanie i wdrożenie mechanizmów oddziaływania edukacyjnego, JST w zakresie rozwoju ES w woj. opolskim, jak również wzrost wiedzy na temat sektora es wśród mieszkańców województwa w latach 2016–2022          
3 Przeszkolenie 70% pracowników JST odpowiedzialnych za zamówienia publiczne z zakresu uspołeczniania zadań publicznych i stosowania klauzul społecznych w latach 2016 -2022          
4 Wzrost odsetka wydatków JST na usługi użyteczności publicznej zlecanych podmiotom ekonomii społecznej w stosunku do całości wydatków JST na usługi społeczne w latach 2016-2022          
5 50% PES w woj. opolskim do 2020 r. działających w kluczowych sferach rozwoju          
6 Zrealizowanie, co najmniej 21 przedsięwzięć o różnej formule (wizyty studyjne, seminaria, spotkania, konferencje itp.) w latach 2016-2022          
7 Min. 1 wypracowana i wdrożona koncepcja sieci usług wsparcia ES w latach 2016-2022          
8 Wzrost liczby JST – o 5%, które zleciły zadania PES w latach 2016-2022          
Priorytet 3:
Rozwój partnerstwa i otoczenia na rzecz ekonomii społecznej

 

 

 

 

 

Wskaźniki produktu:

1 Liczba subregionalnych ośrodków wsparcia ES w województwie opolskim działających w latach 2016–2022          
2 Liczba osób objętych programem szkoleniowym w zakresie animacji ekonomii społecznej w latach 2016–2022          
3 Liczba Gmin, które opracowały Gminne Strategie Polityki Społecznej w latach 2016–2022          
4 Liczba regionalnych sieci współpracy OWES działających w woj. opolskim powstałych w latach 2016–2022          
5 Liczba regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) powstałych w latach 2016–2022          
6 Liczba regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), powstałych w latach 2016 –2022          
7 Liczba inicjatyw dotyczących nawiązania współpracy pomiędzy jednostkami systemu pomocy społecznej, podmiotami ekonomii społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym, OWES, instytucjami rynku pracy jak również powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym w latach 2016–2022          
8 Liczba lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej powstałych w latach 2016–2022          
9 Liczba powołanych i funkcjonujących Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie opolskim w latach 2016–2022          
10 Liczba nowych PES założonych w wyniku wsparcia OWES w latach 2016 –2022          
11 Liczba nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, powstałych w wyniku działalności OWES w latach 2016–2022          
12 Liczba grup inicjatywnych wspartych przez OWES, które w toku wsparcia wypracowały założenia, co do utworzenia PES w latach 2016–2022          
13 Liczba środowisk, które w wyniku działalności, OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej w latach 2016–2020          
14 Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatą pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES w latach 2016–2022          
15 Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych w latach 2016–2022          
16 Liczba JST, które dzięki wsparciu OWES zwiększyły procent zakupów produktów i usług oferowanych przez PES w latach 2016-2022          
17 Liczba przedsiębiorców, którzy dzięki animacji OWES zaczęli współpracować z PES w latach 2016-2022          
Priorytet 3:
Rozwój partnerstwa i otoczenia na rzecz ekonomii społecznej

 

 

 

 

 

Wskaźniki rezultatu:

1 Funkcjonowanie 3 akredytowanych, subregionalnych ośrodków wsparcia ES w woj. opolskim oraz prowadzenie przez nie kompleksowego wsparcia w obszarze tworzenia i działalności PES w latach 2016–2022          
2 80 osób objętych programem szkoleniowym w zakresie animacji ekonomii społecznej w latach 2016–2022          
3 Każdy powiat objęty działalnością, co najmniej 5 liderów ekonomii społecznej w latach 2016–2022          
4 Do 2022 r. 80% gmin z terenu woj. opolskiego posiada Strategie Polityki Społecznej          
5 Coroczny wzrost, o co najmniej 3% udziału przedstawicieli PES w konsultowaniu dokumentów na poziomie regionu, dotyczących sfer związanych z ekonomią społeczną          
6 Stworzenie w latach 2016–2022 regionalnej sieci współpracy OWES działających w woj. opolskim          
7 Stworzenie w latach 2016–2022 minimum jednej regionalnej sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy)          
8 Stworzenie w latach 2016–2022 regionalnej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług          
9 Zainicjowanie min. 7 inicjatyw dotyczących współpracy pomiędzy interesariuszami (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, instytucje rynku pracy, organizacje, przedsiębiorcy uczelnie, inne), którzy w różnym stopniu zajmują się i/lub mogą wnieść istotny wkład w ograniczenie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym w latach 2016–2022          
10 Minimum 8 lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej powstałych w latach 2016–2022          
11 Coroczny raport o stanie ekonomii społecznej w województwie          
12 Powołany i funkcjonujący Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie opolskim w latach 2016–2022          
13 Do 2022 r., co najmniej 70% składu Regionalnego Komitetu ES stanowią przedstawiciele opolskich PES          
14 Powstanie, w wyniku wsparcia OWES 35 nowych PES w latach w latach 2016–2020          
15 Powstanie do roku 2022 minimum 525 miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej w województwie opolskim          
16 Minimum 50 grup inicjatywnych wspartych przez OWES, które wypracują założenia, co do utworzenia PES do roku 2022          
17 Minimum 80 środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej w latach 2016–2022          
18 Co najmniej 75% nowopowstałych PES, prowadzi działalność gospodarczą powyżej 18 miesięcy od momentu uzyskania dotacji w latach 2016–2022          
19 Co najmniej 60 miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych w latach 2016–2022.          
20 262 podmioty ekonomii społecznej objęte wsparciem w latach 2016–2022          
21 Wzrost o 10% do roku 2022 liczby JST, które kupują produkty i usługi PES          
22 Coroczny wzrost, o co najmniej 2%, przedsiębiorców współpracujących z PES          
podkarpackie Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020
źródło: https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/pliki/podkarpackie_RPES.pdf
obszar lp. nazwa wskaźnika wartość bazowa wartość docelowa źródło danych realizacja
warość wskaźnika stan na rok
Cel szczegółowy I.
Spójny system wsparcia ekonomii społecznej
1 Liczba projektów mających na celu koordynację sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim   1      
2 Liczba posiadających akredytację MRPiPS Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie   4      
3 Liczba funkcjonujących sieci kooperacji i współpracy podmiotów ekonomii społecznej   5      
4 Odsetek klastrów działających w województwie podkarpackim posiadających w swoim składzie co najmniej 1 podmiot ekonomii społecznej   10%      
5 Liczba mechanizmów finansowych działających na terenie województwa podkarpackiego   1      
6 Liczba raportów z badań kondycji sektora ekonomii społecznej w regionie   6      
7 Liczba podmiotów ekonomii społecznej zrzeszonych w społecznych systemach franczyzowych   4      
Cel szczegółowy II.
Wspieranie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej
1 Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych, w tym przedsiębiorstwach społecznych   1,179      
2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po realizacji działań (razem z pracującymi na własny rachunek)   9,2% osób      
3 Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem   1,380      
4 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem   3,463      
Cel szczegółowy III.
Promocja i upowszechnienie ekonomii społecznej w regionie
1 Liczba akcji/działań informacyjno-promocyjnych na rzecz ekonomii społecznej   100      
2 Liczba funkcjonujących portali sprzedażowych w województwie   1      
3 Liczba wydarzeń o charakterze targowym w województwie   10      
4 Liczba PES certyfikowanych znakiem promocyjnym „Zakup prospołeczny”   10      
5 Liczba edycji konkursów dedykowanych sektorowi ekonomii społecznej   5      
6 Liczba podpisanych porozumień między szkołami wyższymi a interesariuszami   1/3 uczelni wyższych z terenu województwa podkarpackiego      
7 Liczba cyklicznych programów/publikacji medialnych nt. ekonomii społecznej   2      
Cel szczegółowy IV.
Samorząd lokalny wspierający ekonomię społeczną
1 Odsetek podkarpackich JST w którym przeszkolono pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie stosowania klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych   30%      
2 Odsetek podkarpackich JST stosujących klauzule społeczne w zamówieniach publicznych   15%      
3 Liczba dokumentów strategicznych utworzonych metodą partycypacyjną w województwie podkarpackim   50      
4 Liczba podkarpackich JST, które uwzględniły rozwój ekonomii społecznej w swoich dokumentach strategicznych i programowych   100%      
podlaskie Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020
źródło: https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/pliki/podlaskie_RPES.pdf
obszar lp. nazwa wskaźnika wartość bazowa wartość docelowa źródło danych realizacja
warość wskaźnika stan na rok
Cel główny I
Zwiększenie udziału ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego
1 Wzrost liczby osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych działających w regionie Wartość za 2012 rok zostanie określona w 2013 na podstawie danych zebranych od podmiotów ekonomii społecznej działających w regionie Wartość na 2020 rok 25 % wzrostu wartości bazowej z 2012 roku      
Priorytet I.
Promocja i edukacja ekonomii społecznej
1 Liczba mieszkańców regionu, którzy podniosą swój poziom wiedzy na temat ES 2012 rok – 0 2020 rok – 250 tys.      
Priorytet II.
Rozwój działających przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej oraz tworzenie nowych
1 Wzrost liczby działających przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej 2012 rok- ok. 2837 2020 rok – co najmniej 2947      
Priorytet III.
Wzmocnienie i rozwój koordynacji i współpracy instytucjonalnej w obszarze ekonomii społecznej.
1 Liczba certyfikowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających w regionie 2012 rok – 0 2020 rok – 4      
Priorytet I Cel szczegółowy 1.
Upowszechnienie wiedzy i informacji o ekonomii społecznej oraz dobrych praktyk
1 Liczba wysłanych edycji Newsletterów (co kwartał) 2012 rok – 0 w okresie 2013-2020 32      
2 Liczba spotkań, konferencji i innych wydarzeń informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców regionu i otoczenia ekonomii społecznej 2012 rok – 0 w okresie 2013-2020
co najmniej 50
     
Priorytet I Cel szczegółowy 2.
Budowanie więzi podmiotów ekonomii społecznej z samorządami terytorialnymi
1 Liczba podlaskich samorządów terytorialnych, których przedstawiciele objęci zostaną działaniami Programu 2012 rok – 0 w okresie 2013-2020 co najmniej:120      
Priorytet I Cel szczegółowy 3.
Zwiększenie świadomości organizacji pozarządowych w zakresie ekonomii społecznej
1 Liczba organizacji poza-rządowych, których przedstawiciele objęci zostaną działaniami Programu 2012 rok – 0 w okresie 2013-2020
co najmniej 300
     
2 Liczba organizacji poza-rządowych, które na skutek wsparcia OWES rozpoczęły działalność gospodarczą 2012 rok – 0 w okresie 2013-2020 co najmniej 24      
Priorytet I Cel szczegółowy 4.
Budowanie więzi pomiędzy ekonomią społeczną a biznesem
1 Liczba przedsiębiorstw, których przedstawiciele objęci zostaną działaniami Programu 2012 rok – 0 w okresie 2013-2020 co najmniej 150      
Priorytet II Cel szczegółowy 1.
Zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych
1 Liczba przedsiębiorstw społecznych, w tym nowoutworzonych, których przedstawiciele objęci zostaną działaniami Programu 2012 rok – 0 w okresie 2013-2020 co najmniej 250, w tym co najmniej 40 nowych.      
Priorytet II Cel szczegółowy 2.
Usamodzielnienie się przedsiębiorstw społecznych i podniesienie jakości działań
1 Liczba podmiotów udzielających pożyczek i/lub poręczeń 2012 rok – 0 w okresie 2013-2020 1      
Priorytet II Cel szczegółowy 3.
Wzmocnienie istniejących i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej
1 Liczba nowoutworzonych podmiotów ekonomii społecznej 2012 rok – 0 w okresie 2013-2020 co najmniej 30      
Priorytet III Cel szczegółowy 1.
Wykorzystanie istniejących i pozyskanie nowych źródeł finansowania rozwoju ekonomii społecznej
1 Liczba pozyskania nowych źródeł finansowania przez podmioty realizujące Program 2012 rok – 0 w okresie 2013-2020 3      
Priorytet III Cel szczegółowy 2.
Rozwój stabilnych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
1 Liczba wdrożonych certyfikacji i standaryzacji OWES 2012 rok – 0 Rok 2020: 1 system wdrożony      
Priorytet III Cel szczegółowy 3.
Przystępne i przejrzyste akty prawne
1 Liczba podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych i otoczenia ekonomii społecznej w regionie otrzymujących informacje dotyczące regulacji prawnych i ich zmian 2012 rok – 0 Rok 2020: co najmniej 1000      
pomorskie Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020
źródło: https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/pliki/pomorskie_RPES.pdf
obszar lp. nazwa wskaźnika wartość bazowa wartość docelowa źródło danych realizacja
warość wskaźnika stan na rok
Cel główny: Wzmocnione finansowo i instytucjonalnie podmioty ekonomii społecznej, zdolne do samodzielnej działalności gospodarczej, działające w międzysektorowych partnerstwach

 

 

 

 

 

Cel szczegółowy 1:
Większa ekonomizacja działań i udział podmiotów ekonomii społecznej w życiu społeczno-gospodarczym województwa pomorskiego

1 Liczba przedsiębiorstw powstałych dzięki dotacji bezzwrotnej na założenie przedsiębiorstwa społecznego udzielonych przez sieci OWES 21 120      
2 Liczba pożyczek i poręczeń udzielonych przedsiębiorstwom społecznym x x      
3 Liczba PES będących członkami izb gospodarczych i organizacji pracodawców x x      
Cel szczegółowy 2:
Sprawny pomorski system wspierania podmiotów ekonomii społecznej
1 Liczba funkcjonujących OWES 2 4 subregionalne OWES (południowy, słupski, nadwiślański, metropolitalny)      
2 Liczba osób zatrudnionych w PES x 720      
Cel szczegółowy 3:
Powszechność idei ekonomii społecznej w świadomości Pomorzan
1 Poziom wiedzy obywateli o ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społ. (badanie) x Badanie zostanie przeprowadzone w 2016 r.      
2 Liczba osób, które brały udział w projektach edukacyjnych x x      
śląskie Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020
źródło:https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/pliki/slaskie_RPES.pdf
obszar lp. nazwa wskaźnika wartość bazowa wartość docelowa źródło danych realizacja
warość wskaźnika stan na rok
Priorytet I
Wzmocnienie polityki ekonomii społecznej w działaniach realizowanych na poziomie województwa
Kierunek działania 1.1:
Włączenie ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych województwa śląskiego
1 Liczba dokumentów strategicznych i programowych uwzględniających zapisy dotyczące ekonomii społecznej x 4      
Kierunek działania 1.2:
Przyjęcie i realizacja regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej
1 Liczba programów rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim x 1      
2 Liczba raportów oceniających stan realizacji programu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim x 6      
Kierunek działania 1.3:
Diagnozowanie sektora ekonomii społecznej w regionie.
1 Liczba badań z obszaru ES 3 7      
2 Liczba opracowanych narzędzi analityczno-diagnostycznych 1 1      
3 Liczba przeprowadzonych badań związanych z tematyką rozwoju zawodowego kadr ES 31 35      
4 Liczba opracowanych pakietów rekomendacji dotyczących obszaru ekonomii społecznej x 5      
Priorytet II
Integracja i reintegracja społeczna oraz zawodowa
Kierunek działania 2.1:
Wsparcie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój przedsiębiorczości społecznej

 

 

 

 

 

1 Liczba dokumentów strategicznych i programowych uwzględniających zapisy dotyczące ekonomii społecznej x 4      
Kierunek działania 2.2:
Przyjęcie i realizacja regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej
1 Liczba miejsc pracy utworzona w PS x 1,982      
2 Liczba osób zatrudnionych w PES nie będących PS x 1,500      
3 Liczba wspartych projektów z zakresu PS „na próbę” x 6      
4 Liczba powstałych spółdzielni socjalnych osób prawnych lub osób fizycznych x 100      
5 Liczba utworzonych PES o charakterze reintegracyjnym: liczba utworzonych w województwie
KIS,
CIS,
WTZ,
ZAZ
6
10
4
2
x      
6 Liczba miejsc pracy powstałych w PS w wyniku udzielonych dofinansowań, w tym: x 1,784      
7 liczba miejsc pracy powstała w PS w powiatach grodzkich, w tym ze środków:
FP
PFRON
EFS
x 1178
424
165
589
     
8 liczba miejsc pracy powstała w PS w powiatach ziemskich, w tym ze środków:
FP
PFRON
EFS
x 606
227
76
303
     
9 Liczba miejsc pracy powstałych w PS w wyniku udzielonych dofinansowań utrzymanych dłużej niż 1 rok x 1,605      
10 Wartość udzielonych pożyczek x        
11 Liczba pośredników dla regionalnych funduszy pożyczkowych x 1      
12 Liczba udzielonych pożyczek x 45      
13 Odsetek pożyczek zagrożonych x 10%      
14 Odsetek pożyczek zwróconych x 90%      
15 Wartość pożyczek zwróconych x        
Priorytet III
Współpraca sektora ekonomii społecznej z otoczeniem instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym, w tym ze środowiskiem biznesu na rzecz rozwoju lokalnego
Kierunek działania 3.1: Rozbudowa systemu wsparcia ekonomii społecznej na poziomie regionalnym.
1 Liczba realizowanych projektów pozakonkursowych w ramach RPO x 1      
2 Liczba akredytowanych OWES w województwie śląskim x 6      
3 Liczba partnerstw, w które zaangażowany jest OWES x 24      
4 Liczba projektów wygenerowanych w ramach animowanych przez OWES partnerstw x 24      
5 Liczba NGO działających dłużej niż rok, które w wyniku działania OWES zaczęły prowadzić działalność gospodarczą x 30      
6 Liczba PS założonych w wyniku działalności OWES 42 107      
7 Liczba miejsc pracy stworzonych w wyniku działalności OWES x 1,605      
8 Liczba PES powstałych w wyniku działalności OWES, działających dłużej niż 24 miesiące x 50      
9 Liczba PES, w których wdrożono program rozwoju x 144      
10 Liczba PES w których wdrożono program restrukturyzacji x 36      
11 Liczba aktywnych organizacji obywatelskich x 7,250      
12 Liczba sieci wsparcia ekonomii społecznej posiadających akredytację obejmujących swym zasięgiem cały region x 1      
Kierunek działania 3.2:
Rozwój działalności rynkowej przez przedsiębiorstwa społeczne
1 Liczba podmiotów zrzeszonych w systemach franczyzowych x 4      
Kierunek działania 3.3:
Wsparcie działań na rzecz ekonomii społecznej na poziomie gminnym i powiatowym
1 Liczba gmin, które powołały RDPP x 74      
2 Liczba powiatów, które powołały RDPP x 11      
3 Liczba gmin, które włączyły problematykę ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych (wdrożyły nowy system programowania polityki społecznej) x 167      
4 Liczba powiatów, które włączyły problematykę ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych (wdrożyły nowy system programowania polityki społecznej) x 36      
5 Liczba strategii CLLD i ZIT uwzględniających instrumenty dla rozwoju PES/PS x 2      
6 Liczba JST, które rozliczają minimum 1 zadanie publiczne na podstawie rezultatów x 56      
7 Kwota na zadania publiczne przekazywana przez JST w trybie konkursowym podmiotom ekonomii społecznej x 100 mln      
8 Odsetek zadań zlecanych PES w trybie konkursowym x 15%      
9 Liczba gmin posiadających szczegółowe określenie trybu i kryteriów oceny realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej2 x 167      
10 Odsetek JST stosujących społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów prozatrudnieniowych x 15%      
Kierunek działania 3.4:
Tworzenie sieci współpracy, partnerstw lokalnych i wymiana informacji.
1 Liczba sprawozdań z działań OWES opublikowanych na stronie internetowej x 36      
2 Odsetek PES-ów działających w sieciach partnerskich x 60%      
3 Odsetek LGD, których członkiem jest minimum 1 PES x 50%      
4 Odsetek PES współpracujących z uczelniami x 10%      
5 Odsetek PES zrzeszonych w minimum jednej organizacji sieciowej x 40%      
6 Odsetek JST, które wprowadziły możliwość realizacji inicjatyw lokalnych x 80%      
7 Liczba inicjatyw lokalnych realizowanych przez JST x 184      
8 Odsetek JST, które zrealizowały minimum jedną procedurę inicjatyw lokalnych x 80%      
9 Liczba utworzonych partnerstw/paktów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej x 18      
10 Liczba podmiotów zaangażowanych w działania partnerskie na rzecz ekonomii społecznej 87 240      
11 Liczba zorganizowanych w województwie spotkań dotyczących ekonomii społecznej 388 632      
12 Odsetek klastrów, których członkiem jest minimum 1 przedsiębiorstwo społeczne x 10%      
13 Liczba klastrów dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej x 1      
14 Liczba podmiotów z sektora biznesu zaangażowanych w działania mające na celu pomoc w rozwoju ekonomii społecznej w regionie x 18      
15 Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych poświęconych tematyce ES 130 300      
16 Liczba zorganizowanych targów przedsiębiorczości społecznej 45 135      
17 Liczba PES biorących udział w targach przedsiębiorczości społecznej 450 650      
18 Odsetek PUP, OPS i PCPR, które wykorzystały minimum jeden instrument z obszaru ekonomii społecznej x 100%      
Priorytet IV
Edukacja i profesjonalizacja sektora ekonomii społecznej tworzenie sieci współpracy, partnerstw lokalnych i wymiana informacji
Kierunek działania 4.1:
Działania edukacyjne w formie studiów, szkoleń i zajęć fakultatywnych
1 Liczba osób, które ukończyły studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej 64 184      
2 Liczba edycji studiów podyplomowych w zakresie ekonomii społecznej 2 5      
3 Odsetek uczelni wyższych w regionie włączających problematykę ES do programów edukacyjnych x 30%      
4 Odsetek szkół podstawowych/gimnazjalnych/ średnich w regionie włączających problematykę ES do programów edukacyjnych x 25%      
5 Liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu PR, dziennikarstwa i promocji ES dla osób zatrudnionych w PES 49 99      
6 Liczba przeprowadzonych szkoleń dla kadry pomocy i integracji społecznej z zakresu ekonomii społecznej 46 246      
7 Liczba pracowników pomocy i integracji społecznej oraz pracowników JST przeszkolonych z zakresu ES 384 1,384      
Kierunek działania 4.2:
Upowszechnianie edukacji wyjaśniającej zasady działania przedsiębiorczości społecznej
1 Liczba opracowanych programów edukacyjnych skierowanych do potencjalnych partnerów biznesowych PS oraz odbiorców usług/produktów 0 1      
2 Liczba opracowanych programów edukacyjnych skierowanych do potencjalnych partnerów samorządowych i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju lokalnego 1 1      
3 Liczba opracowanych programów edukacyjnych skierowanych do organizacji pozarządowych, które zamierzają rozpocząć odpłatną działalność statutową i/lub działalność gospodarczą 3 3      
4 Liczba opracowanych programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży, szkół, nauczycieli 1 1      
Kierunek działania 4.3:
Działania uzupełniające w ramach programów wspierających ekonomię społeczną
1 Odsetek przeszkolonych członków RDPP x 100%      
2 Odsetek przeszkolonych członków komisji polityki społecznej gmin, powiatów i województwa x 50%      
3 Liczba pracowników JST przeszkolonych w zakresie przedsiębiorczości społecznej 200 600      
4 Liczba osób, które odbyły staże/praktyki w PES 226 526      
5 Liczba przedsiębiorstw społecznych, których pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych x 63      
6 Odsetek jednostek samorządu terytorialnego, w których przeszkolono pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z zakresu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych x 30%      
Kierunek działania 4.4:
Bezpośrednie wsparcie szkoleniowo-edukacyjne i doradcze dla środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
1 Liczba zrealizowanych szkoleń dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym planujących utworzenie przedsiębiorstwa społecznego x 96      
2 Liczba osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w cyklach szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości społecznej x 960      
3 Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości społecznej x 96      
4 Liczba przedsiębiorstw społecznych, które skorzystały z podstawowego wsparcia 2 100      
5 Liczba przeszkolonych rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych 726 1,026      
Priorytet V
Promocja ekonomii społecznej
Kierunek działania 5.1:
Zgromadzenie, uporządkowanie, udostępnienie i bieżąca aktualizacja informacji na temat ekonomii społecznej w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej oraz jej promocja
1 Liczba utworzonych serwisów internetowych nt. ES 4 4      
2 Liczba przeprowadzonych wydarzeń/działań promocyjnych 69 307      
3 Liczba przeprowadzonych wydarzeń/działań promocyjnych 40 90      
4 Liczba inicjatyw na rzecz upowszechnienia spółdzielczości uczniowskiej 16 34      
5 Liczba zorganizowanych konkursów z obszaru ekonomii społecznej 18 36      
Kierunek działania 5.2:
Budowa marki sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim
1 Liczba przeprowadzonych badań dot. rozpoznawalności marki ES 0 2      
2 Liczba wdrożonych systemów certyfikacji produktów ES x 1      
3 Liczba PES, których produkty uzyskały znaki jakości x 12      
Kierunek działania 5.3:
Promocja wsparcia dla środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
1 Odsetek PES biorących udział w misjach gospodarczych i targach zagranicznych x 10%      
2 Liczba osób uczestniczących w wolontariacie długoterminowym w organizacjach obywatelskich x 25      
3 Liczba przeprowadzonych działań promocyjnych dot. stosowania klauzul społecznych, zatrudniania niepełnosprawnych oraz zaangażowania wolontariuszy 27 55      
Kierunek działania 5.4:
Współpraca z mediami regionalnymi i lokalnymi w zakresie promocji ekonomii społecznej
1 Liczba opracowanych i upowszechnionych artykułów/ audycji/spotów reklamowych promujących ES 116 250      
2 Liczba przeprowadzonych szkoleń dla dziennikarzy 0 4      
świętokrzyskie Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim do  2020 r.
źródło: https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/pliki/swietokrzyskie_RPES.pdf
obszar lp. nazwa wskaźnika wartość bazowa wartość docelowa źródło danych realizacja
warość wskaźnika stan na rok
Priorytet 1.
Wzmocnienie kapitału społecznego jako fundamentu ekonomii społecznej
Cel 1.1
Wspieranie aktywności obywatelskiej
1 Odsetek RDPP, powołanych w gminach i powiatach województwa świętokrzyskiego x 60% gmin i 100%powiatów      
2 Odsetek JST, które zrealizowały minimum jedną procedurę inicjatywy lokalnej. x 80% JST      
3 Odsetek LGD, których członkami jest minimum 1 PES x 50% LGD      
Cel 1.2
Efektywne wykorzystanie potencjału ekonomii społecznej w procesie rozwoju usług aktywnej integracji w społecznościach lokalnych
1 Odsetek gmin, na terenie których zostaną utworzone spółdzielnie socjalne, świadczące usługi społeczne x 15 % gmin      
2 Odsetek JST, na terenie których funkcjonują podmioty reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) x 50% JST      
3 Liczba zorganizowanych otwartych spotkań o charakterze równościowym x 5 spotkań      
Cel 1.3
Inicjowanie rozwoju partnerstw i sieci kooperacji na rzecz sektora ekonomii społecznej Regionalny program rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim do 2020 r.
1 Liczba zawiązanych partnerstw/sieci/klastrów/porozumień na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. x 10 partnerstw/ sieci/klastrów/ porozumień      
2 Liczba akredytowanych OWES działających w województwie. x 2 OWES      
Priorytet 2.
Tworzenie trwałych mechanizmów wsparcia i koordynacji ekonomii społecznej
Cel 2.1
Budowa trwałych mechanizmów koordynacji polityki na rzecz ekonomii społecznej
1 Odsetek JST uwzględniających ekonomię społeczną w dokumentach strategicznych. x 100% JST      
2 Odsetek JST posiadających opracowany lokalny program rozwoju ekonomii społecznej x 50% JST      
3 Liczba funkcjonujących Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES) x 1RKRES      
4 Liczba posiedzeń Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej x 10 posiedzeń      
5 Liczba opracowanych analiz lub raportów dot. ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim x 10 analiz/raportów      
6 Liczba wypracowanych zindywidualizowanych rekomendacji w zakresie wdrażania ekonomii społecznej dla głównych interesariuszy ekonomii społecznej x 5 rekomendacji      
7 Liczba utworzonych portali internetowych służących wzmocnieniu potencjału podmiotów ekonomii społecznej z woj. świętokrzyskiego x 1portal      
8 Liczba pracowników JST, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych podmiotów objętych doradztwem w zakresie ekonomii społecznej w tym: klauzul społecznych oraz tworzenia lokalnych planów rozwoju ES x 150 pracowników      
9 Liczba wypracowanych koncepcji sieci usług wsparcia ekonomii społecznej finansowanych z RPO WŚ x 1koncepcja      
10 Liczba powołanych grup tematycznych dot. rozwoju ekonomii społecznej x minimum 4 grupy tematyczne      
11 Liczba zorganizowanych regionalnych targów ekonomii społecznej x 5 targów      
Cel 2.2
Budowa i rozwijanie sieci wsparcia podmiotów ekonomii społecznej
1 Liczba środowisk, które w wyniku wsparcia OWES podjęły realizację wspólnego przedsięwzięcia. x 20 przedsięwzięć      
2 Liczba PES założonych w wyniku działalności OWES x 28 PES      
3 Odsetek PES, które powstały w wyniku działalności OWES, a działają dłużej niż 18 miesiące x 70%      
4 Liczba NGO’s działających dłużej niż rok, które w wyniku działania OWES zaczęło prowadzić działalność gospodarczą x 14 NGO      
5 Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES. x 437 miejsc pracy      
6 Liczba PES, w których wdrożono Program rozwoju x 140      
7 Odsetek klastrów, których członkiem jest minimum 1 PS x 10% klastrów      
8 Liczba badań ewaluacyjnych w zakresie wsparcia, świadczonego przez OWES. x 4 badania      
9 Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem x 393 PES      
Cel 2.3
Objęcie systemem wsparcia preferowanych obszarów działalności przedsiębiorstw społecznych
1 Odsetek PS wśród podmiotów działających w obszarze usług społecznych. x 20% PS      
2 Odsetek nowoutworzonych PS działających w branżach określonych w SRWŚ do x 10% PS      
Cel 2.4
Rozwijanie efektywnych mechanizmów wsparcia finansowego podmiotów ekonomii społecznej w regionie
1 Liczba PES które skorzystały z bezzwrotnych instrumentów finansowych/wolumen udzielonych dotacji x 25 PES      
2 Liczba PES, które skorzystały ze zwrotnych instrumentów finansowych/wolumen udzielonych pożyczek/gwarancji bankowych. x 5 PES      
3 Liczba CIS, którym udzielono wsparcia w formie dotacji. x 5 CIS      
4 Liczba ZAZ, którym udzielono dofinansowania w ramach środków PFRON. x 5 ZAZ      
5 Odsetek usług użyteczności publicznej, zleconych do realizacji PES-om. x 10% usług użyteczności publicznej      
Priorytet 3.
Edukacja i promocja ekonomii społecznej
Cel 3.1
Wzrost wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej
1 Liczba pracowników JST, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych podmiotów, którzy zdobyli wiedzę z zakresu ekonomii społecznej. x 320 pracowników      
2 Odsetek JST stosujących klauzule społeczne w zamówieniach publicznych. x 15% JST      
Cel 3.2
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w obszarze ekonomii społecznej wśród młodzieży
1 Liczba szkół, objętych działaniami edukacyjnymi na temat przedsiębiorczości społecznej. x 100 szkół      
2 Liczba uczelni wyższych obejmujących w swoim programie tematykę ekonomii społecznej x 30% uczelni      
3 Liczba uczelni wyższych, w których odbyły się Dni Ekonomii Społecznej . x 5 uczelni      
Cel 3.3
Budowa marki ekonomii społecznej
1 Liczba kampanii radiowych i telewizyjnych promujących przedsiębiorczość społeczną x 3 kampanie      
2 Liczba podmiotów ekonomii społecznej z regionu włączonych do systemu certyfikacji „Zakup Prospołeczny”. x 5 PES      
3 Liczba zorganizowanych konkursów na „Świętokrzyskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej.” x 5 konkursów      
warmińsko-mazurskie Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020
źródło: https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/pliki/warminsko-mazurskie_RPES.pdf
obszar lp. nazwa wskaźnika wartość bazowa wartość docelowa źródło danych realizacja
warość wskaźnika stan na rok
Priorytet I:
Spójny system wsparcia ekonomii społecznej w województwie
1 liczba akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w województwie x 4      
2 liczba inkubatorów przedsiębiorczości społecznej w województwie x 12      
3 liczba spółdzielni socjalnych w województwie 130 x 130      
4 liczba organizacji pozarządowych, które wskutek wsparcia OWES rozpoczęły działalność gospodarczą x 21      
5 liczba funkcjonujących na terenie województwa funduszy pożyczkowych x 1      
6 liczba funkcjonujących na terenie województwa funduszy poręczeniowych x 1      
7 liczba działających zespołów ds. ekonomii społecznej (powiatowych i gminnych) x 21      
8 Liczba porozumień/sieci/partnerstw zawartych przez KIS, CIS, ZAZ, WTZ x 4      
9 Liczba porozumień sieci/partnerstw zawartych przez przedsiębiorstwa społeczne x 4      
10 liczba regionalnych spotkań sieciujących kadry podmiotów wspierających ES x 20 (co najmniej 2 razy w roku x 5 lat)      
Priorytet II.
Wzrost świadomości na temat ekonomii społecznej.
1 liczba kampanii informacyjno-promocyjnych lub konferencji lub spotkań o zasięgu subregionalnym lub wojewódzkim na temat ekonomii społecznej x 25 (5 w roku)      
2 liczba funkcjonujących spółdzielni uczniowskich x 5      
3 liczba zorganizowanych targów przedsiębiorczości społecznej x 5      
4 liczba zorganizowanych edycji konkursów na Najlepszy Produkt ES x 25 (5 w roku)      
5 liczba PES certyfikowanych znakiem promocyjnym „Zakup prospołeczny” x 20      
6 liczba publikacji dotyczących tematyki ES w regionie x 10      
Priorytet III.
Poprawa efektywności ekonomicznej podmiotów ekonomii społecznej
1 liczba zawiązanych sieci współpracy i klastrów przedsiębiorstw społecznych x 2      
2 liczba istniejących przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały wsparcie x 50      
3 liczba przeprowadzonych badań z zakresu jakości produktów i usług ES x 4      
Priorytet IV.
Administracja publiczna wspiera rozwój ekonomii społecznej w województwie
1 odsetek JST, stosujących klauzule społeczne przy wydatkowaniu środków publicznych x 40%      
2 odsetek gmin/powiatów, które uwzględniły problematykę ekonomii społecznej w swoich dokumentach strategicznych i programowych x 50%      
3 liczba PES realizujących usługi społeczne użyteczności publicznej (interesu ogólnego) x 200      
Wskaźniki oddziaływania Programu 1 Liczba podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie          
2 Liczba przedsiębiorstw społecznych          
3 Liczba osób zatrudnionych (bez względu na podstawę i wymiar czasu pracy) w podmiotach ekonomii społecznej          
4 Liczba miejsc pracy utworzonych w podmiotach ekonomii społecznej (umowa o pracę)          
5 Liczba gmin/powiatów, które powierzyły podmiotom ekonomii społecznej realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie          
6 Liczba podmiotów ekonomii społecznej, którym zlecono realizację co najmniej jednej usługi spośród usług społecznych (w tym usług dla osób niepełnosprawnych i dla osób starszych) oraz usług rynku pracy na zasadach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie          
7 Liczba podmiotów ekonomii społecznej, którym zlecono co najmniej jedną usługę finansowaną ze środków publicznych w wyniku zastosowania „klauzul społecznych”          
8 Liczba gmin/powiatów, które uwzględniły możliwość zlecania usług społecznych PES w rocznych lub wieloletnich programach współpracy z organizacjami pozarządowymi          
9 Liczba podpisanych umów partnerstwa publiczno-społecznego o współpracy          
10 Liczba organizacji pozarządowych, które na skutek wsparcia OWES rozpoczęły działalność gospodarczą          
11 Liczba PES, które otrzymały dofinansowanie z budżetów gmin/powiatów w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie          
12 Liczba lokali udostępnionych na preferencyjnych warunkach dla PES          
13 Odsetek podmiotów ekonomii społecznej działających na zasadach rynkowych, które osiągną dochód lub nadwyżkę bilansową z działalności lub osiągną pokrycie kosztów swojej działalności          
14 Zapewnienie funkcjonowania 4 instytucji kompleksowo wspierających ekonomię społeczną w województwie          
wielkopolskie Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2022
źródło: https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/pliki/wielkopolskie_RPES.pdf
obszar lp. nazwa wskaźnika wartość bazowa wartość docelowa źródło danych realizacja
warość wskaźnika stan na rok
Cel główny:
Zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku pracy, aktywizacji społeczno-zawodowej i dostarczaniu usług użyteczności publicznej
1 Liczba podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zarejestrowanych w województwie, w podziale na typy podmiotów          
2 Liczba osób pracujących w PES          
3 Liczba PES świadczących usługi użyteczności publicznej          
Cel szczegółowy 1.
Zwiększenia liczby trwałych miejsc pracy w PES, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pracy dla osób w najtrudniejszej sytuacji
1 Odsetek miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych b.d. 29%      
2 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 0 632      
3 Indeks dojrzałości struktury zarządzania PES (pięciopunktowy) 3,5 (2013) 4      
4 Odsetek PES, które dzięki pomocy OWES skorzystały z instrumentów bezzwrotnych finansowanych, innych niż adresowanych wyłącznie do PES (w tym szczególnie z innych źródeł niż EFS) b.d. 20%      
5 Liczba JST i ich jednostek organizacyjnych kupujących produkty i usługi od PES i PS przy wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, niezależnie od zastosowanego trybu zamówienia publicznego w wyniku działalności OWES 7.8% 25%      
6 Średnia liczba miejsc pracy w jednym PES (w przeliczeniu na FTE)          
7 Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych 0 1500      
8 Liczba sieci współpracy gospodarczej PES   1      
9 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)   1,750      
10 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w WRPO   3,500      
11 Odsetek klientów uznających otrzymane wsparcie za przydatne   65%      
12 Średni koszt jednostkowy utworzenia jednego miejsca pracy   52,629.96 zł      
13 Liczba JST i ich jednostek organizacyjnych kupujących produkty i usługi od PES i PS przy wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, niezależnie od zastosowanego trybu zamówienia publicznego w wyniku działalności OWES. 7.8% 25%      
14 Odsetek PES, trwale współpracujących z co najmniej jednym przedsiębiorcą          
Cel szczegółowy 2.
Poprawa skuteczności i efektywności działań integracyjnych PES
1 Wskaźnik usamodzielnienia ekonomicznego przez uczestników CIS, KIS, WTZ, ZAZ (podjęcie pracy)          
2 Liczba PES reintegracyjnych spełniających co najmniej 4 z 6 kryteriów jakości          
3 Liczba powiatów, na terenie których nie działa żaden CIS lub KIS          
4 Liczba uczestników CIS, KIS, WTZ, korzystających z usług tych placówek w danym roku i liczba pracowników ZAZ, zatrudnionych w ZAZ na koniec danego roku          
5 Liczba PES, wykorzystujących narzędzie do pomiaru          
6 Odsetek CIS, KIS, WTZ organizujących dla swoich pracowników praktyki i staże u zewnętrznych pracodawców   25%      
Cel szczegółowy 3.
Upowszechnienie w społeczeństwie i wśród kluczowych interesariuszy pozytywnych postaw wobec ekonomii społecznej
1 Liczba uczniów / studentów, którzy brali udział w zajęciach dotyczących ekonomii społecznej          
Cel szczegółowy 4.
Poprawa koordynacji ekonomii społecznej na poziomie regionalnym
1 Liczba interesariuszy ekonomii społecznej deklarujących poprawę stopnia koordynacji działań w obszarze ekonomii społecznej w wyniku wsparcia otrzymanego w programie 84.7% 90%      
2 Liczba grup roboczych, działających w ramach Komitetu przedstawiciela sektora ekonomii społecznej, realizujących plan pracy zatwierdzony przez Komitet ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej, zrzeszając 0 7      
3 Odsetek pracowników ROPS, zajmujących się ekonomią społeczną, którzy uczestniczyli w co najmniej 30 godzinach szkoleń i innych form podnoszenia kompetencji   100%      
4 Liczba rocznych raportów monitorujących stan rozwoju ekonomii społecznej w regionie   2      
zachodniopomorskie Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie zachodniopomorskim na lata 2012 – 2020
źródło: https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/pliki/zachodniopomorskie_RPES.pdf
obszar lp. nazwa wskaźnika wartość bazowa wartość docelowa źródło danych realizacja
warość wskaźnika stan na rok
Priorytet 1.
Promocja i upowszechnienie idei przedsiębiorczości społecznej
1.1 Edukacja w zakresie przedsiębiorczości
i ekonomii społecznej w regionie
1 Stan wiedzy nt. ekonomii społecznej wśród pośred­ników pracy i doradców zawodowych x 100      
1.2 Promocja przedsiębiorczości 1 Konferencje nt. ekonomii społecznej 3 20      
2 Kampanie informacyjne na rzecz ekonomii społecznej 1 4      
3 Wydawnictwa dot. problematyki ekonomii społecznej 1 18      
4 Promocja ekonomii społecznej na poziomie subregionalnym x 4 x 9      
Priorytet 2.
Zwiększenie udziału podmiotów przedsiębiorczości społecznej w gospodarce regionu
2.1 Stworzenie wa¬runków formalnych do funkcjonowania przedsiębiorczości społecznej w regionie
1 problematyka ES w doku­mentach programowych samorządu 4 100      
2 przetargi zawierające tzw. „klauzule społeczne`” 0 10      
3 usługi zlecane na podstawie tzw. „klauzul społecznych” 0 3      
4 fundusze pożyczkowe oraz poręczeniowe 0 / 0 1 / 1      
2.2 Uruchamianie mechanizmów przedsiębiorczości społecznej poprzez wsparcie organizacji pozarządowych oraz podmiotów łączących działal­ność gospodarczą i społeczną 1 zatrudnienie w podmio­tach ekonomii społecznej x x /      
2 spółdzielnie socjalne 21 50      
3 organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą x 100      
4 efektywność gospodaro­wania w podmiotach ES x 30      
2.3 Objęcie systemem wsparcia na zasadach preferencyjnych wybranych obszarów działalności 1 zakres systemu wsparcia ES 0 4      
Priorytet 3.
Budowanie partnerstwa i systemu dialogu społecznego na rzecz przedsiębiorczości społecznej
3.1 Rozwój otoczenia przedsiębiorczości społecznej w regionie
1 kompleksowe ośrodki wsparcia ekonomii spo­łecznej w województwie 0 w każdym subre­gionie 1 ośrodek      
2 porozumienia o wspie­raniu przedsiębiorczości społecznej x wszystkie powiaty      
3.2 Stworzenie plat­formy współpracy na rzecz przedsiębior­czości społecznej w regionie 1 grupy dyskusyjne 1 1      
2 portale internetowe dot. ES 0 min. 1      
3 zespół monitorujący rozwój ES w regionie x 1 / rok